Text member

 

ม้วน พับ จ...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้ได้แสดงรูปแบบการม้วนและการ...

ราคา 175 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : เอกพล ศรีคงรักษ์...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีทำใน...

ราคา 160 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : สมพร สินกั่ว...
นำเสนอวิธีการประดิษฐ์และจัดดอกไม้สดแบบไท...

ราคา 200 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล...
เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประจำชาติกลุ่...

ราคา 200 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : สุนันท์ ชูนวน...
ไหมขนแกะมีลักษณะเป็นเส้นบางและมีขนรอบๆ เ...

ราคา 200 บาท

  

 

สร้างเสริม...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
การพับดอกไม้จากธนบัตรเป็นการเพิ่มมูลค่าข...

ราคา 180 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
งานตัดเย็บกระเป๋าผ้าที่สามารถทำตามได้อย่...

ราคา 200 บาท

  

 

ผูกผ้าพันค...
ผู้แต่ง : 2564 Creative
จากผ้าพันคอธรรมดาๆ หรือผ้าพันคอผืนโปรดขอ...

ราคา 180 บาท

  

 

ศิลปะการแท...
ผู้แต่ง : อ.ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์...
การแทงหยวกเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบรา...

ราคา 350 บาท

  

 

กระเป๋าถัก...
ผู้แต่ง : อรพรรณ ทองอุ่น...
การนำไหมพรมแฟนซีสีสวยมาถักเป็นกระเป๋า มี...

ราคา 200 บาท

  

 

ตัดเย็บกระ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
ขั้นตอนการตัดเย็บกระเป๋าผ้ารูปแบบต่างๆ ท...

ราคา 200 บาท

  

 

โครเชต์กระ...
ผู้แต่ง : โดนัทแอนด์มายมิ้นท์...
ขั้นตอนการถักไหมพรมกระเป๋ารูปแบบต่างๆ ทั...

ราคา 150 บาท