Text member

 

ใบตองกรองผ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบงานใบตองดอก...

ราคา 80 บาท

  

 

ไม่ยากอย่า...
ผู้แต่ง : น้ำค้าง จินดาศักดิ์...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอขั้นตอนวิธีทำกรอบรูป...

ราคา 180 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
งานตัดเย็บกระเป๋าผ้าที่สามารถทำตามได้อย่...

ราคา 200 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
งานหมอนอิงหลากสไตล์เล่มนี้สามารถทำตามได้...

ราคา 65 บาท