Text member

 

ปฏิบัติการ...
ผู้แต่ง : กำพล วงษ์งามขำ...
เสนอเทคนิควิีธีการระบายสีอะครีลิคตั้งแต่...

ราคา 220 บาท

  

 

ประติมากรร...
ผู้แต่ง : อ.ชัยชาญ จันทศรี...
ในเล่มประกอบด้วยประวัติประติมากรรมในยุคต...

ราคา 300 บาท

  

 

ประติมากรร...
ผู้แต่ง : อ.คมสันต์ คำสิงหา...
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประติมากรรม ห้องปฏ...

ราคา 190 บาท

  

 

ประติมากรร...
ผู้แต่ง : จงดี จนางคะกาญจน์...
ประติมากรรมปูนปั้น มีเอกลักษณ์ขององค์ประ...

ราคา 140 บาท

  

 

ประวัติศาส...
ผู้แต่ง : ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์...
เล่มนี้จะกล่าวถึงยุคสมัยตามประวัติศาสตร์...

ราคา 110 บาท

  

 

ประวัติศาส...
ผู้แต่ง : รศ.ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์...
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ...

ราคา 160 บาท

  

 

ฝึกระบายสี...
ผู้แต่ง : อ.สุรยุทธ พันธ์เผือก...
ฝึกระบายสีโปสเตอร์เล่มนี้ เป็นเล่มพื้นฐา...

ราคา 300 บาท

  

 

ฝึกวาดลายไ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกวาดตามร...

ราคา 170 บาท

  

 

ฝึกวาดลายไ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำลายที่สำคัญ คือ ลา...

ราคา 170 บาท

  

 

ฝึกวาดลายไ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกวาดตามร...

ราคา 170 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ผศ.มัย ตะติยะ...
เป็นการสร้างสรรค์เทคนิค ขั้นตอน วิธีการว...

ราคา 159 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ผศ.มัย ตะติยะ...
เป็นการสร้างสรรค์เทคนิค ขั้นตอน วิธีการว...

ราคา 159 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ผศ.มัย ตะติยะ...
เป็นการสร้างสรรค์เทคนิค ขั้นตอน วิธีการว...

ราคา 159 บาท

  

 

พื้นฐานประ...
ผู้แต่ง : อ.นฤทธิ์ วัฒนภู...
เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาทางประวัติศาสตร์...

ราคา 190 บาท

  

 

พื้นฐานลวด...
ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู...
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะไทยแบบเอกรงค์ใ...

ราคา 220 บาท