Text member

 

การวาดเส้น...
ผู้แต่ง : วิศิษฐ พิมพิมล...
หนังสือเล่มนี้สอนเทคนิคการวาดเส้น เหมาะก...

ราคา 195 บาท

  

 

การสร้างสร...
ผู้แต่ง : ผศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์...
เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีการหล่อ ซึ่งเป็น...

ราคา 320 บาท

  

 

การสร้างสร...
ผู้แต่ง : ผศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์...
เป็นวิธีการสร้างแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ และวัส...

ราคา 220 บาท

  

 

การออกแบบป...
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์...
นำเสนอกระบวนการออกแบบตัวอักษรที่มีขั้นตอ...

ราคา 180 บาท

  

 

การออกแบบภ...
ผู้แต่ง : ชลหทัย จันทร์เมฆา...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลวิธีการและข...

ราคา 95 บาท

  

 

การออกแบบล...
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์...
เป็นการนำเอาธรรมชาติ ความงามของใบไม้ ดอก...

ราคา 150 บาท

  

 

การเขียนภา...
ผู้แต่ง : สุมาลี ทองรุ่งโรจน์...
เป็นการสร้างสรรค์ทางความคิดของนักออกแบบ ...

ราคา 315 บาท

  

 

การเขียนภา...
ผู้แต่ง : นพดล เนตรดี...
ในเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความร...

ราคา 295 บาท

  

 

การเขียนลา...
ผู้แต่ง : ศิลปทรรศน์
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่จะช่วยให้ผู้ที...

ราคา 90 บาท

  

 

การเขียนแบ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาให้สอดคล้องตา...

ราคา 250 บาท

  

 

จิตรกรรมสร...
ผู้แต่ง : สมภพ จงจิตต์โพธา...
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนีย...

ราคา 220 บาท

  

 

ตัวพระ-นาง...
ผู้แต่ง : ศิลปทรรศน์
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เน้นขั้นตอนก...

ราคา 90 บาท

  

 

ทฤษฎีสี (ฉ...
ผู้แต่ง : สมภพ จงจิตต์โพธา...
เป็นหนังสือการเรียนการสอนระดับ ปวช. สาขา...

ราคา 180 บาท

  

 

บุปผาศิลป์...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
งานจัดรถบุปผาชาติเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้...

ราคา 350 บาท

  

 

ปฏิบัติการ...
ผู้แต่ง : เสวตร เอกณรงค์...
แนะนำเทคนิควิีธีการวาดภาพด้วยสีชอล์ก พร้...

ราคา 300 บาท