Text member

Go

 

ฝึกวาดลายไ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกวาดตามร...

ราคา 170 บาท

  

 

หัดวาดยักษ...
ผู้แต่ง : ศิลปทรรศ
หนังสือเล่มนี้สอนหัดวาดภาพยักษ์ ลิง ในรู...

ราคา 90 บาท

  

 

สิงสาราสัต...
ผู้แต่ง : ศิลปทรรศ
เป็นหนังสือสอนเทคนิคการเขียน การวาดภาพสิ...

ราคา 90 บาท

  

 

ลายรดน้ำ (...
ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู...
เป็นหนังสือที่รวมความรู้ด้านวิชาการและทฤ...

ราคา 240 บาท

  

 

พืชผักสลัก...
ผู้แต่ง : บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบของแจกันที่...

ราคา 155 บาท

  

 

ขนมไทย 2 (...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมตำรับการทำขนมไทย ...

ราคา 150 บาท

  

 

กระทงลอยพญ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 180 บาท

  

 

พวงมาลัยริ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 180 บาท

  

 

ทฤษฎีสี (ฉ...
ผู้แต่ง : สมภพ จงจิตต์โพธา...
เป็นหนังสือการเรียนการสอนระดับ ปวช. สาขา...

ราคา 240 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
เป็นการประดิษฐ์โดยการนำใบไม้ต่างชนิดและใ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
หลอดมีสีสันที่สวยงาม มีรูปทรงที่สามารถนำ...

ราคา 160 บาท

  

 

ดอกไม้จากใ...
ผู้แต่ง : ณภัทร ศิรินาวิน...
หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการพับม้วนดอกไม้...

ราคา 160 บาท

  

 

กลวิธีการเ...
ผู้แต่ง : ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์...
หนังสือเล่มนี้เป็นงานทางด้านจิตรกรรไทยมี...

ราคา 390 บาท

  

 

ประดิดประด...
ผู้แต่ง : สุวิทย์ แสงฉาย...
หนังสือเล่มนี้ได้สอนเกี่ยวกับการทำดอกไม้...

ราคา 80 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ผศ.มัย ตะติยะ...
เป็นการสร้างสรรค์เทคนิค ขั้นตอน วิธีการว...

ราคา 159 บาท