Text member

 

งานจากแผ่น...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
ขั้นตอนการปักไหมพรมโดยใช้แผ่นเฟรม ประดิษ...

ราคา 85 บาท

  

 

งานดอกไม้ใ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
นำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์งานใบตองดอกไม้สด...

ราคา 160 บาท

  

 

งานตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยว...

ราคา 75 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการประดิษฐ์...

ราคา 100 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง...
เป็นการสร้างสรรค์งานปั้นดินไทยจากจินตนาก...

ราคา 120 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : วัชระ จุมปูนาง...
เป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงานให้มีความแต...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : วิมลมาศ สมัครไร่...
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานรีไซเคิลขยะที่นำไป...

ราคา 99 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : อำพรรณ ทะวะบุตร...
สอนวิธีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากผ้าใยบัว ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ประมวล...
ลวดอลูมิเนียมมีคุณสมบัติ ดัดง่าย น้ำหนัก...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
หลอดมีสีสันที่สวยงาม มีรูปทรงที่สามารถนำ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : อ.อารีนาถ ปัตนกุล...
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : อ.ภาสุรี ฮามวงศ์...
เป็นการนำสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ที่เหมือนไ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง/กีรติญา ส...
รวบรวมงานประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์จากเศษวัสด...

ราคา 150 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : จิรนันท์ ผาสุขยืนยง...
การนำเสื้อผ้าตัวเก่าที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล...
เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประจำชาติกลุ่...

ราคา 200 บาท